Verdas fyrste karbonnøytrale laks

Me trur at maten me skal leva av i framtida bør vere karbonnøytral. Me vil difor tilby karbonnøytral laks til våre kundar frå våre oppdrettsanlegg i vestlandske fjorder.

Laks med historie

Familien Eide har vore ein av pionerane for utviklinga av fiskeoppdrettsnæringa sidan Knut Johan Eide starta med oppdrett i 1970. Sidan det har tre generasjonar utvikla verksemda vidare etter same ideologi: at fokus på høg kvalitet i alle ledd gjev langsiktig og sunn drift.

Me ser det som vår oppgåve å bidra til langsiktig og berekraftig utvikling av lokalmiljøet, både for folk, fisk og natur. Det er naturen, hardtarbeidande menneske og teknologisk innovasjon har brakt oss dit me er i dag, og det er dette som skal ta oss inn i framtida.

Me skriv no eit nytt kapittel for verksemda med lansering av karbonnøytral laks og aure.

På husmannsplassen på Luren har Eide familien drive matproduksjon sidan dei overtok plassen urydda og ubygd i 1917. I tiåra som fulgte forsøkte Knut Johan både frukt- og grønsaksdyrking, men jorda var skrinn og resultata dårlege.

På 1960-talet forsøkte Knut Johan med sauehald på garden. Knut Johan var særs oppteken av dyrehaldet og avlsarbeidet, men var og oppteken av å ha fleire bein å stå på og starta derfor i tillegg med hønseri.

På denne tida var han og tilsett i forsvaret og på den lange fergeturen til Bergen gjekk diskusjonen ofte på kva ein kunne gjera for å skapa seg eit levebrød heime i Hålandsdalen.

I 1951 vart det halde jordskifte på Eide. Husmannsplassen Luren eigde parsellen ”Holmen” som låg ved Skogseidvatnet. Jordstykket var på 3-4 mål og jordbruksverdien vart sett til null. Knut Johan ynskte å behalda parsellen og ikkje byta den i anna og betre jord. Smoltanlegg og hovudkontor ligg i dag på denne parsellen.

60-talet var ei tøff tid for familien. Kona Bjørg fekk diagnosen diabetes 1, ein alvorleg sjukdom på den tida. Kort tid etter vart ein heil hønsegenerasjon røka av verpefeber. I 1968 sa Knut Johan derfor opp jobben i forsvaret for å forsøke det som skulle bli hans tredje forsøk på å skape ei næring på garden, denne gongen med oppdrett av fisk i vatnet. Anlegga var heimesnekra, og kunnskap vart utveksla mellom oppdrettsgründerane i området.

Knut Frode, son til Knut Johan, forlot i 1984 ei lovande framtid i oljenæringa for å satse på fiskeoppdrett. Dei såg potensiale for ei stor næring, men visste at kapasiteten i vatnet var begrensa. Knut Frode tok derfor verksemda frå vatnet og ut i den djupe Hardangerfjorden i 1986. Her har laksen heilt ideelle forhold med god straum og reint vatn.

Matproduksjon i sjø har vore og er livet til Eide-familien. Det meste av ferieturar og utflukter var enten lagt til anlegga og båtar eller kombinert med jobb. Bilete viser ein typisk sommerdag for Eide-familien på arbeidsbåten i 1991 med godt humør, et godt måltid, fisking og matproduksjon.

Slekt skal følge slekters gang. Som ringar i vatten føl Eide generasjonane kvarandre. Knut Frode sin slutta alt for tidleg i 2018. Men mattradisjonen lev videre og framtidsvisjonane vert no utvikla av tredje generasjon Eide.

Erlend overtek som teknisk sjef og set med sin bakgrunn frå NTNU set opp farten på omstillinga innanfor digitalisering og bruk av ny teknologi.

Sondre tek over som dagleg leiar og skal stake ut kursen for framtidas havbruk samtidig som ein bevarer fokuset på folka, fisken og fjorden.

Me er stolte over å kunne annonsere at me etter det me kjenner til er dei første som kan tilby kundane sine karbonnøytral laks. No vil me gjerne vise deg korleis me gjer det.

Utgangspunktet til laksen er svært godt – laks har et naturleg lågt karbonavtrykk samanligna med andre husdyr. Dette skuldast at laksen er vekselvarm og heller ikkje treng bruke energi på å halde oppe si eiga kroppsvekt.

Vår geografiske plassering i vår region har eit ekstra godt utgangspunkt. Me har kort transportrute for både fôr og fisk, og godt utbygd infrastruktur for elektrisitet og frakt både langs vegane og på sjøen.

Vår reise mot å verte klimanøytral byrja i 2016 då me forplikta oss til å elektrifisere alle våre oppdrettsanlegg, ein prosess som har bidratt til vesentlege kutt i våre direkte karbonutslepp. Elektrisiteten vært produsert av rein vasskraft øvst i Øvre Hålandsdalen, kort veg frå heimgarden på Luren.

For å kutte våre eigne utslepp ytterlegare vil me framover arbeide med å elektrifisere båtane våre. Indirekte utslepp frå fôrråvarer står imidlertid for mesteparten av avtrykka. Derfor kutta me i 2020 ut brasiliansk soya frå fôret vårt og starta investeringar i utvikling og testing av nye meir berekraftige fôrråvarer med lågare avtrykk som for eksempel tare- og insektmel.

Sjølv med alle disse tiltaka står det framleis att utslepp me i dag ikkje klarer å kutte sjølve. Difor har me valgt å vega opp for dette med å støtte karbonreduserande prosjekt gjennom eit samarbeid med Natural Capital Partners. Me er i dag stolte av å støtte slike prosjekter i Malawi og USA

Til slutt får me ein uavhengig tredjepart til å kvalitetssikra utrekninga av utsleppa for Salmon Zero-laksen hele vegen frå rogn til kunde. Dei ser også til at prosjekta me støttar faktisk bidreg til å redusera CO2-utslepp med like mykje som våre resterande uunngåelege utslepp. Slik lagar me Salmon Zero og oppnår sertifiseringa CarbonNeutral® Product!

Laks med historie

Familien Eide har vore ein av pionerane for utviklinga av fiskeoppdrettsnæringa sidan Knut Johan Eide starta med oppdrett i 1970. Sidan det har tre generasjonar utvikla verksemda vidare etter same ideologi: at fokus på høg kvalitet i alle ledd gjev langsiktig og sunn drift.

Me ser det som vår oppgåve å bidra til langsiktig og berekraftig utvikling av lokalmiljøet, både for folk, fisk og natur. Det er naturen, hardtarbeidande menneske og teknologisk innovasjon har brakt oss dit me er i dag, og det er dette som skal ta oss inn i framtida.

Me skriv no eit nytt kapittel for verksemda med lansering av karbonnøytral laks og aure.

På husmannsplassen på Luren har Eide familien drive matproduksjon sidan dei overtok plassen urydda og ubygd i 1917. I tiåra som fulgte forsøkte Knut Johan Eide både frukt- og grønsaksdyrking, men jorda var skrinn og resultata dårlege.

På 1960-talet forsøkte Knut Johan med sauehald på garden. Knut Johan var særs oppteken av dyrehaldet og avlsarbeidet, men var og oppteken av å ha fleire bein å stå på og starta derfor i tillegg med hønseri.

På denne tida var han og tilsett i forsvaret og på den lange fergeturen til Bergen gjekk diskusjonen ofte på kva ein kunne gjera for å skapa seg eit levebrød heime i Hålandsdalen.

I 1951 vart det halde jordskifte på Eide. Husmannsplassen Luren eigde parsellen ”Holmen” som låg ved Skogseidvatnet. Jordstykket var på 3-4 mål og jordbruksverdien vart sett til null. Knut Johan ynskte å behalda parsellen og ikkje byta den i anna og betre jord. Smoltanlegg og hovudkontor ligg i dag på denne parsellen.

60-talet var ei tøff tid for familien. Kona Bjørg fekk diagnosen diabetes 1, ein alvorleg sjukdom på den tida. Kort tid etter vart ein heil hønsegenerasjon røka av verpefeber. I 1968 sa Knut Johan derfor opp jobben i forsvaret for å forsøke det som skulle bli hans tredje forsøk på å skape ei næring på garden, denne gongen med oppdrett av fisk i vatnet. Anlegga var heimesnekra, og kunnskap vart utveksla mellom oppdrettsgründerane i området.

Knut Frode, son til Knut Johan, forlot i 1984 ei lovande framtid i oljenæringa for å satse på fiskeoppdrett. Dei såg potensiale for ei stor næring, men visste at kapasiteten i vatnet var begrensa. Knut Frode tok derfor verksemda frå vatnet og ut i den djupe Hardangerfjorden i 1986. Her har laksen heilt ideelle forhold med god straum og reint vatn.

Matproduksjon i sjø har vore og er livet til Eide-familien. Det meste av ferieturar og utflukter var enten lagt til anlegga og båtar eller kombinert med jobb. Bilete viser ein typisk sommerdag for Eide-familien på arbeidsbåten i 1991 med godt humør, et godt måltid, fisking og matproduksjon.

Slekt skal følge slekters gang. Som ringar i vatten føl Eide generasjonane kvarandre. Knut Frode sin slutta alt for tidleg i 2018. Men mattradisjonen lev videre og framtidsvisjonane vert no utvikla av tredje generasjon Eide.

Erlend overtek som teknisk sjef og set med sin bakgrunn frå NTNU set opp farten på omstillinga innanfor digitalisering og bruk av ny teknologi.

Sondre tek over som dagleg leiar og skal stake ut kursen for framtidas havbruk samtidig som ein bevarer fokuset på folka, fisken og fjorden.

Me er stolte over å kunne annonsere at me etter det me kjenner til er dei første som kan tilby kundane sine karbonnøytral laks. No vil me gjerne vise deg korleis me gjer det.

Laks med historie

Familien Eide har vore ein av pionerane for utviklinga av fiskeoppdrettsnæringa sidan Knut Johan Eide starta med oppdrett i 1970. Sidan det har tre generasjonar utvikla verksemda vidare etter same ideologi: at fokus på høg kvalitet i alle ledd gjev langsiktig og sunn drift.

Me ser det som vår oppgåve å bidra til langsiktig og berekraftig utvikling av lokalmiljøet, både for folk, fisk og natur. Det er naturen, hardtarbeidande menneske og teknologisk innovasjon har brakt oss dit me er i dag, og det er dette som skal ta oss inn i framtida.

Me skriv no eit nytt kapittel for verksemda med lansering av karbonnøytral laks og aure.

På husmannsplassen på Luren har Eide familien drive matproduksjon sidan dei overtok plassen urydda og ubygd i 1917. I tiåra som fulgte forsøkte Knut Johan både frukt- og grønsaksdyrking, men jorda var skrinn og resultata dårlege.

På 1960-talet forsøkte Knut Johan med sauehald på garden. Knut Johan var særs oppteken av dyrehaldet og avlsarbeidet, men var og oppteken av å ha fleire bein å stå på og starta derfor i tillegg med hønseri.

På denne tida var han og tilsett i forsvaret og på den lange fergeturen til Bergen gjekk diskusjonen ofte på kva ein kunne gjera for å skapa seg eit levebrød heime i Hålandsdalen.

I 1951 vart det halde jordskifte på Eide. Husmannsplassen Luren eigde parsellen ”Holmen” som låg ved Skogseidvatnet. Jordstykket var på 3-4 mål og jordbruksverdien vart sett til null. Knut Johan ynskte å behalda parsellen og ikkje byta den i anna og betre jord. Smoltanlegg og hovudkontor ligg i dag på denne parsellen.

60-talet var ei tøff tid for familien. Kona Bjørg fekk diagnosen diabetes 1, ein alvorleg sjukdom på den tida. Kort tid etter vart ein heil hønsegenerasjon røka av verpefeber. I 1968 sa Knut Johan derfor opp jobben i forsvaret for å forsøke det som skulle bli hans tredje forsøk på å skape ei næring på garden, denne gongen med oppdrett av fisk i vatnet. Anlegga var heimesnekra, og kunnskap vart utveksla mellom oppdrettsgründerane i området.

Knut Frode, son til Knut Johan, forlot i 1984 ei lovande framtid i oljenæringa for å satse på fiskeoppdrett. Dei såg potensiale for ei stor næring, men visste at kapasiteten i vatnet var begrensa. Knut Frode tok derfor verksemda frå vatnet og ut i den djupe Hardangerfjorden i 1986. Her har laksen heilt ideelle forhold med god straum og reint vatn.

Matproduksjon i sjø har vore og er livet til Eide-familien. Det meste av ferieturar og utflukter var enten lagt til anlegga og båtar eller kombinert med jobb. Bilete viser ein typisk sommerdag for Eide-familien på arbeidsbåten i 1991 med godt humør, et godt måltid, fisking og matproduksjon.

Slekt skal følge slekters gang. Som ringar i vatten føl Eide generasjonane kvarandre. Knut Frode sin slutta alt for tidleg i 2018. Men mattradisjonen lev videre og framtidsvisjonane vert no utvikla av tredje generasjon Eide.

Erlend overtek som teknisk sjef og set med sin bakgrunn frå NTNU set opp farten på omstillinga innanfor digitalisering og bruk av ny teknologi.

Sondre tek over som dagleg leiar og skal stake ut kursen for framtidas havbruk samtidig som ein bevarer fokuset på folka, fisken og fjorden.

Me er stolte over å kunne annonsere at me etter det me kjenner til er dei første som kan tilby kundane sine karbonnøytral laks. No vil me gjerne vise deg korleis me gjer det.

Utgangspunktet til laksen er svært godt – laks har et naturleg lågt karbonavtrykk samanligna med andre husdyr. Dette skuldast at laksen er vekselvarm og heller ikkje treng å bruke energi på å halde oppe si eiga kroppsvekt.

Vår geografiske plassering i djupe fjordar skjerma mellom høge fjell, med temperert sjøvatn frå golfstraumen kombinert med kaldt smeltevatn frå isbreane gjev oss eit ekstra godt utgangspunkt. Me har og korte transportruter for både folk og fisk og godt utbygd infrastruktur for elektrisitet og frakt både til vegs og på sjøen.

Vår reise mot å verte klimanøytral byrja i 2016 då me forplikta oss til å elektrifisere alle våre oppdrettsanlegg, ein prosess som har bidratt til vesentlege kutt i våre direkte karbonutslepp. Elektrisiteten vært produsert av rein vasskraft øvst i Øvre Hålandsdalen, kort veg frå heimgarden på Luren.

For å kutte våre eigne utslepp ytterlegare vil me framover arbeide med å elektrifisere båtane våre. Indirekte utslepp frå fôrråvarer står imidlertid for mesteparten av avtrykka. Derfor kutta me i 2020 ut brasiliansk soya frå fôret vårt og starta investeringar i utvikling og testing av nye meir berekraftige fôrråvarer med lågare avtrykk som for eksempel tare- og insektmel.

Sjølv med alle disse tiltaka står det framleis att utslepp me i dag ikkje klarer å kutte sjølve. Difor har me valgt å vega opp for dette med å støtte karbonreduserande prosjekt gjennom eit samarbeid med Natural Capital Partners. Me er i dag stolte av å støtte slike prosjekter i Malawi og USA

Til slutt får me ein uavhengig tredjepart til å kvalitetssikra utrekninga av utsleppa for Salmon Zero-laksen hele vegen frå rogn til kunde. Dei ser også til at prosjekta me støttar faktisk bidreg til å redusera CO2-utslepp med like mykje som våre resterande uunngåelege utslepp. Slik lagar me Salmon Zero og oppnår sertifiseringa CarbonNeutral® Product!

Kort tekst om at neste generasjon tek over, Knut Frode og Randi tok steget frå vatnet til sjøen og Hardangerfjorden.

Me er stolte over å kunne annonsere at verksemda vår i dag er blitt karbonnøytral. Så vidt me kjenner til, er me den fyrste lakseoppdretteren som når dette målet.

Me vil gjerne invitere våre kundar til å besøke oss for å sjå og lære korleis me produserar og smake på produktet. Me bygger derfor visningsanlegget Salmon Eye som er planlagt opna i 2021. Velkommen!